Ugdymas karjerai

Projektai

Paslaugos

Pradžia
Parašė   
Antradienis, 16 Spalis 2012 18:00
KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
2018-2019 m.m.
Ugdymo plano išrašas
  MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

4. Ugdymo organizavimas 1–4 klasėse:

4.1. 2018–2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d. Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienos;

4.2. 2018–2019 mokslo metais mokiniams skiriamos atostogos

Rudens
2018-10-29–2018-11-02
Žiemos (Kalėdų)
2018-12-27–2019-01-02
Žiemos
2019-02-18–2019-02-22
Pavasario (Velykų)
2019-04-23–2019-04-26 

4.3. Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 1–4 klasių mokiniams 2019 m. birželio 7 d.

5. Ugdymo organizavimas 5–10 klasėse:

5.1. 2018–2019 mokslo metai:

5.1.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 3 d.;

5.1.2. ugdymo proceso trukmė 5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo diena;

 5.1.3. ugdymo procese skiriamos atostogos:

 
Rudens atostogos
2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos
2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos
2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos
2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

            5.1.4. vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžia 5–10 klasių mokiniams 2018 m. birželio 21 d.

6. Mokykla, įgyvendinanti pradinio, pagrindinio ugdymo programas, ugdymo procesą skirsto pusmečiais ‒ Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio d. 30 d. posėdžio nutarimas (protokolas Nr. V5-4).

7. Ugdymo laikotarpių trukmė ugdymo procese paskirstoma tolygiai per mokslo metus:

Pusmečiai
2018–2019 m. m.

pirmas

1–10 kl.

rugsėjo 3 d.– sausio 25 d. (92)

antras

1–4 kl.

5–10 kl.

sausio 28 d. ‒ birželio7 d. (83)

sausio 28 d. – birželio 21d. (93)

8. Sprendimus dėl 2018–2019 mokslo metų 15 ugdymo dienų organizavimo laiko priima:

8.1. mokyklos sprendimas dėl 10 ugdymo dienų 2018–2019 mokslo metais ‒ Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio nutarimas (protokolas Nr. V5-4):

8.1.1. Kūrybinės dirbtuvės „Smagu mokytis kalbų“, skirta Europos kalbų dienai ‒ 2018 m. rugsėjo mėn.;

8.1.2. Savivaldos diena ‒ 2018m. spalio mėn.;

8.1.3. Karjeros planavimo diena ‒ 2018 m. lapkričio mėn.;

8.1.4. Edukacinės išvykos pagal muziejų, galerijų, bibliotekų ir kt. kultūros institucijų pasiūlytas programas ‒ pagal pateiktą laiką;

            8.1.5. Etnokultūros projektas „Kaziuko kermošius su amatų dirbtuvėlėmis“‒ 2019 m. kovo  mėn.;

            8.1.6. Pažintinė tiriamoji veikla „Eksperimentai ir bandymai ‒ tyrinėju ir mokausi“ ‒ 2019 m. balandžio mėn.

8.1.7. Pažintinė tiriamoji veikla: „Mažoji laboratorija prie Minijos“, „Mažoji laboratorija prie Baltijos jūros“ ‒ 2019 m. gegužės–birželio mėn.;

8.1.8. Netradicinio ugdymo diena „Mažosios Lietuvos istorijos ir kultūros sąsajos“ ‒ 2019 m. gegužės mėn.;

8.1.9.Edukacinės ekskursijos  integruotoms  užduotims atlikti:

1–4 kl. po Klaipėdos regioną;

5–10 kl. po Lietuvą ‒ 2019 m. gegužės – birželio mėn.;

8.1.10. Mokslo metų baigimo šventė ‒ 2019 m. birželio mėn.

8.2. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus pritarimas dėl 5 ugdymo dienų 2018–2019 mokslo metais (Mokytojų tarybos 2018 m. rugpjūčio d. 30 d. posėdžio nutarimas, protokolas Nr. V5-4):

8.2.1. Mokslo ir žinių diena ‒ 2018 m. rugsėjo mėn.;

8.2.2. Sporto šventė mokyklos bendruomenei ‒ 2018 m. rugsėjo mėn.;

8.2.3. Netradicinio ugdymo diena „Kalėdos gamtoje ir prie židinio“ ‒ 2018 m. gruodžio mėn.;

8.2.4. Pilietiškumo diena „Kaip ugdyti socialiai atsakingą žmogų“ ‒ 2019 m. vasario mėn.;

8.2.5. Šeimos diena ‒ 2018-05-15.

9. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

10. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją.

11. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas atvykusiems į mokyklą mokiniams – vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 

Trimestras

2017–2018 m. m.

pirmas 1–10 kl.

rugsėjo 1 d. – lapkričio 30 d.

antras 1-4 kl.5 –10 kl.

gruodžio 1 d. ‒ kovo 9 d.gruodžio 1 d. – kovo 16 d.

trečias1–4, kl.5–10 kl.

kovo 12 d. − gegužės 31 d.kovo 19 d. – birželio 15 d.

LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 31, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77 319 (raštinė)
Tel.
8 699 77 521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:5013:35

6. 13:4514:30

7. 14:4015:25

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis