Ugdymas karjerai

Projektai

Paslaugos

Pradžia Tėvams Mokinių tėvų informavimo ir švietimo tvarka
Parašė   
Antradienis, 09 Vasaris 2016 07:11

PATVIRTINTA Klaipėdos r. 
Ketvergių pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2016-02-03
įsakymu Nr.V1 -

KLAIPĖDOS R. KETVERGIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ/RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO IR ŠVIETIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tvarka (toliau vadinama — Tvarka) reglamentuoja Klaipėdos r. Ketvergių pagrindinės mokyklos mokinių ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo ir švietimo tikslą, uždavinius, bendrus reikalavimus ir organizavimą.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis bei mokyklos nuostatais.

II. TIKSLAS

3. Sistemingai plėtoti mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) bendravimą ir bendradarbiavimą, teikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą mokykloje, vaikų ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, mokyklos lankymą ir elgesį, organizuojant pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą.

III. UŽDAVINIAI

4. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimo uždavinys — teikti žinias apie mokykloje vykdomas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ugdymo bei ir neformaliojo švietimo programas, vaikų ir mokinių ugdymo(-si) rezultatus, lankomumą, elgesį, mokyklos veiklą ir veiklos rezultatus.
5. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo uždavinys — teikti pedagoginių ir psichologinių žinių, ugdant įvairaus amžiaus tarpsnio vaikus, bendrų tikslų siekimas esant probleminėms situacijoms.

IV. INFORMACIJOS, TEIKIAMOS MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS), POBŪDIS

6. Mokyklos mokinių tėvams teikiama informacija susijusi su:
6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, savivaldybės  vykdoma švietimo politika;
6.2. mokyklos nuostatų, mokyklos strateginės veiklos programos, mokyklos metinės veiklos programos pagrindu ir mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo bei išorinio vertinimo išvadomis;
6.3. švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis;
6.4. mokyklos ugdymo planu, mokymo turiniu, vertinimo sistema;
6.5. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka;
6.6. mokyklos menine, sportine, dorine veikla;
6.7. vaikų mokymusi, lankomumu;
6.8. vaiko elgesio klausimais;

6.9. priimtais nutarimais (padėkos, papeikimai, įspėjimai, ir pan.), kurie susiję su vaiku.

V. INFORMACIJOS TEIKIMO MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS/RŪPINTOJAMS) ORGANIZAVIMAS
7. Mokykla:
7.1. organizuoja bendrus tėvų susirinkimus;
7.2. organizuoja konsultacines dienas: du kartus per metus (lapkričio ir vasario mėn.);
7.3. pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu, mokyklos internetiniame tinklalapyje(www.ketvergium.lt);
7.4.elektroniniame dienyne TAMO.
8. Klasių auklėtojai:
8.1. organizuoja klasių tėvų susirinkimus (po kiekvieno trimestro, bet ne rečiau kaip du kartus per metus);
8.2. informuoja apie vaikų mokymąsi ir lankomumą vieną kartą per mėnesį tėvus;
8.3. likus mėnesiui iki trimestro pabaigos, žodžiu informuoja auklėtinių tėvus apie signalinius trimestro įvertinimus;
8.4. pasibaigus trimestrui tėvams pateikia informaciją apie trimestro ugdymo(si), lankomumo rezultatus;
Tėvams, neturintiems prieigos prie Tamo, kiekvieną mėnesį atspausdina mokinio pasiekimų ataskaitas;
8.5. informuoja auklėtinių tėvus apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą, kurioje jie  turėtų dalyvauti;
8.6. tėvų ir klasės auklėtojo susitarimu įvairią informaciją teikia naudodamasis elektroniniu dienynu, kontaktiniu tėvų elektroniniu paštu, mobiliuoju telefonu.

9. Mokytojai:

9.1. informuoja tėvus apie mokomojo dalyko turinį, vertinimo būdus klasių tėvų susirinkimuose mokyklos tėvų  susirinkimuose;
9.3. informuoja apie vaiko individualią pažangą ir pasiekimus, mokymosi spragas ir reikiamą pagalbą per konsultacines dienas arba pagal poreikį.

10. Socialinis pedagogas:

10.1. informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį telefonu;
10.2. esant reikalui tėvus kviečia į mokyklą pokalbiams dėl problemų susijusių su mokinių mokymusi ar elgesiu;
11. Specialusis pedagogas-logopedas:
11.1. informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus) individualiai pagal poreikį dėl mokinių įvertinimo siekiant pritaikyti ugdymo turinį;
11.2. esant reikalui individualiai informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus)  pritaikyto ugdymo turinio įsisavinimo procesą, teigiamus (neigiamus) pokyčius.
LAST_UPDATED2
 

Informacija

Adresas: Klaipėdos g. 6, Ketvergiai
Kodas – 191790669

El. paštas: ketvergium@gmail.com

Tel. 8 699 77319 (raštinė)
Tel.
8 699 77521 (direktorius)


Elektroninis dienynas

Reklaminis skydelis

Pamokų laikas

1. 8:309:15

2. 9:2510:10

3. 10:3011:15

4. 11:3512:20

5. 12:4013:25

6. 13:3514:20

7. 14:3015:15

2 procentai

Švietimo centras

Reklaminis skydelis

Vaikų linija

Reklaminis skydelis

Aikos

Reklaminis skydelis